Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Marijkestraat 2b Haaften

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2013 de bestemmingsplannen ‘Meikampgraaf 14 te Hellouw’ en ‘Marijkestraat 2b, Haaften’ heeft vastgesteld.

De bestemmingsplannen (regels en verbeelding) zijn ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld. Wel is in het bestemmingsplan ‘Marijkestraat 2b, Haaften’ de waterparagraaf van de toelichting aangepast.

Bestemmingsplan ‘Meikampgraaf 14 te Hellouw’
Met dit bestemmingsplan wordt het bouwvlak aan de Meikampgraaf 14 te Hellouw vergroot om de bouw van een varkensstal mogelijk te maken.

Bestemmingsplan ‘Marijkestraat 2b, Haaften’
Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om op perceel Marijksestraat 2b te Haaften, na sloop van de bestaande kassen, 2 vrijstaande woningen te bouwen. De bestemming van de bestaande bedrijfwoning wordt gewijzigd naar burgerwoning.

Geen exploitatieplan
De gemeenteraad heeft besloten om voor deze bestemmingsplannen geen grondexploitatieplan vast te stellen.

De bestemmingsplannen inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan Meikampgraaf 14 te Hellouw met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

Het vastgestelde bestemmingsplan Marijkestraat 2b te Haaften met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt deze bestemmingsplannen ook vinden op:

  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgbmarijkestr2b-1202
  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelmeikampgrf14-1303

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 13 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen