Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Slimwei Waardenburg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Slimwei’ ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

Het plangebied is gelegen ten westen van de dorpskern Waardenburg. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt de autosnelweg A2, aan de noordzijde ligt de Ammanswal en Zandweg. Ten zuiden van het plangebied ligt de Steenweg en ten westen liggen percelen van de Haarstraat.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 juli tot 30 augustus 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.
Het plan is te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPslimwei-0001

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met wettelijke instanties worden opgestart.

Inloopmiddag
Op maandag 19 augustus 2013 wordt een inloopmiddag georganiseerd tussen 15:30 en 17:30 uur op locatie Koeweistraat 5 in Waardenburg. Doel van deze inloopmiddag is het informeren van bedrijven en andere belangstellenden over het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Slimwei, de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en (schriftelijk) zienswijzen in te dienen.

Neerijnen, 18 juli 2013
Burgemeester en wethouders