Artikel Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

De aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan zijn de noodzakelijke actualisatie vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de actuele gemeentelijke visie voor het buitengebied. Daarnaast vervangt het nieuwe bestemmingsplan een grote hoeveelheid aan afwijkingen, wijzigingen en herzieningen en diverse bestemmingsplannen die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeente Neerijnen. De dorpskernen en bedrijventerreinen vallen buiten het bestemmingsplan. Het plangebied wordt verder begrensd door de gemeentegrenzen met de zes buurgemeenten (Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal en Tiel)

Het voorontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal het wettelijk (voor)overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro worden opgestart.

Inloopavond
Vanwege de naderende vakantieperiode kiest de gemeente ervoor om een tweetal inloopavonden te organiseren.

Op maandag 8 juli 2013 en op dinsdag 6 augustus 2013 worden op het gemeentehuis te Neerijnen inloopavonden georganiseerd tussen 19:00 en 22:00 uur. Doel van deze inloopavond is het informeren van agrarische en niet-agrarische bedrijven, bewoners en andere belangstellenden over het voorontwerpbestemmingsplan. Het betreft nadrukkelijk geen inspraakavonden!

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Neerijnen wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BP Buitengebied aan: Het college van Neerijnen, Postbus 30 4182 BA Waardenburg.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Ontwikkeling en Toezicht.