Artikel Voorontwerp bestemmingsplan Hagedelstraat Haaften

Voorontwerp bestemmingsplan Hagedelstraat Haaften

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Hagedelstraat’ ter inzage wordt gelegd.
Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 4 woningen op een locatie tussen de Dreef, Hagedelstraat, Kloppenhofstraat en Dohnastraat in Haaften mogelijk te maken.
Het plangebied van de ontwikkeling ‘Hagedelstraat’ in Haaften wordt aan de oostzijde begrensd door de Dreef en de woningen aan Dreef 23a en 25. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Hagedelstraat. Ten westen van het plangebied liggen de woningen aan de Kloppenhofstraat 8 en Dohnastraat 5.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hagedelstraat’ ligt vanaf 21 mei 2012 tot 2 juli 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland worden opgestart.

Bodemonderzoek

Verbeelding

Toelichting

Regels