Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Kerkewaard Haaften

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kerkewaard’ ter inzage wordt gelegd.
Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen, die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkewaard’ heeft betrekking op het bedrijventerrein ten oosten van de kern Haaften.

 Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 juni tot en met 19 juli 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPkerkewaard-1301.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal het wettelijk (voor)overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro worden opgestart.

Inloopavond
Op donderdag 27 juni 2013 wordt in het dorpshuis te Haaften een inloopavond georganiseerd tussen 19:30 en 21:30 uur. Doel van deze inloopavond is het informeren van bedrijven, omwonenden en andere belangstellenden over het voorontwerpbestemmingsplan. Het betreft nadrukkelijk geen inspraakavond!

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Neerijnen wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BP Kerkewaard aan: Het college van Neerijnen, Postbus 30 4182BA Waardenburg.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer J. Janssen. Zijn telefoonnummer is 0418 656 565.