Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Opijnen - Herziening Gemeentstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Opijnen, herziening Gemeentstraat’ met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning aan de Gemeentstraat in Opijnen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt naast Gemeentstraat 2 in Opijnen. Het beslaat het noordelijk deel van het perceel, kadastraat bekend onder sectie C nr. 2203. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 790 m2.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Opijnen, herziening Gemeentstraat’ ligt vanaf 17 mei 2013 tot en met 28 juni 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland worden opgestart.

Neerijnen
Burgemeester en wethouders