Artikel Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - publicatie

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan (‘t Overrijke, Haaften) Neerijnen

Van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ’t Overrijke, Haaften’ ter inzage.

Dit nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ‘t Overrijke te haaften vervangt de huidige bestemmingsplannen, die verouderd zijn. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat de bestaande situatie van het bedrijventerrein ‘t Overrijke, het tennispark en diverse woningen.

Het plangebied wordt omsloten door de Graaf Reinaldweg (N830) in het noorden, de Enggraaf in het oosten en de Margrietstraat in het zuiden. De westelijke plangrens wordt gevormd door de perceelgrens van het landbouwperceel, gelegen tussen de Margrietstraat en de Graaf Reinaldweg.

Inzien

Iedereen kan het voorontwerp van het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Neerijnen, Van Pallandtweg 11.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

  • onze website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen'.
  • http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPoverrijke-1301

Reageren

Alle (rechts-)personen die in de gemeente Neerijnen wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BP ’t Overrijke aan: Het college van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores via telefoonnummer 14 0418, of mailt u naar info@neerijnen.nl , t.a.v. mevrouw S. Gores.

 

Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - bijlagen bij toelichting

Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - toelichting

Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - tekening

Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - staat van bedrijfsactiviteiten

Voorontwerp bestemmingsplan t Overrijke Haaften - regels