Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Waardenburg Steenweg 57

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Waardenburg, Steenweg 57‘ met bijbehorende stukken  ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie mogelijk te maken van de bouw van een nieuw pand voor een supermarkt met een 11-tal appartementen op de eerste verdieping op het perceel Steenweg 57 te Waardenburg.

Het plangebied ligt ten noorden van de Steenweg in Waardenburg. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan agrarisch gebied en belendende woon- en bedrijfspercelen.

Het voorontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 31 december 2012 tot maandag 11 februari 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland worden opgestart.