Artikel Voorontwerp bestemmingsplan Waardenburg west

Voorontwerp bestemmingsplan Waardenburg west

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Waardenburg west’ ter inzage wordt gelegd.
Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.
In het bestemmingsplan wordt daarnaast de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk gemaakt en zijn er enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waardenburg west’ heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Waardenburg. In het (noord)oosten loopt het plangebied tot de autosnelweg A2, in het zuiden loopt het plangebied tot de Waalbandijk en in het noordwesten tot de Steenweg.

Het voorontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis.
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.
Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland en provincie Gelderland worden opgestart.

Inloopavond
Op maandag 2 juli 2012 wordt een inloopavond georganiseerd tussen 19:30 en 21:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Doel van deze inloopavond is het informeren van omwonenden en andere belangstellenden over het voorontwerpbestemmingsplan Waardenburg West, de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en (schriftelijk) zienswijzen in te dienen.

Neerijnen, 28 juni 2012

Burgemeester en wethouders

Hieronder treft u de link aan naar het digitale plan. Daaronder staat een aantal documenten over dit plan dat u kunt downloaden in pdf-vorm.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPwaardenburgwest-1201

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Regels

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Toelichting

120605 Waardenburg-West Verbeelding

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Bijlage 2  Archeologisch onderzoek (Steenweg 18a)

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Bijlage 3  Quickscan Flora en fauna (Steenweg 18a)

120605 Waardenburg-West_voorontwerp_3_Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek (Steenweg 18a)