Artikel Voorontwerp Bestemmingsplan Walgtsestraat 12a Varik

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘ Herziening Walgtsestraat  Varik’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning naast de woning Walgtsestraat 12 in Varik mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Walgtsestraat te Varik. Het is gelegen tussen de bestaande woningbouw aan deze straat en de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de Groote Hof en Betjes Hof.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Walgtsestraat Varik’ en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 december 2012 tot en met 24 januari 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland worden opgestart.

Neerijnen
Burgemeester en wethouders