Artikel Voorontwerpbestemmingsplan Bulkheuvelseweg 10-12 Ophemert

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bulkheuvelseweg 10-12 Ophemert’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemming agrarische bedrijfdoeleinden om te zetten naar woondoeleinden.

Het plangebied is gelegen op ca. 1,5 km ten noordwesten van Ophemert in het buitengebied van de gemeente Neerijnen. Het betreft de percelen Bulkheuvelseweg 10, 12 en 12a, kadastraal bekend onder Ophemert, sectie H en de nummers 873, 828 en 827.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bulkheuvelseweg 10-12’ en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juli 2011 tot en met 25 augustus 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij de gemeentewinkel. 

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met de VROM-inspectie, de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland worden opgestart.

Neerijnen 14 juli 2011,
Burgemeester en wethouders