Artikel Voorontwerpbestemmingsplan De Kraan 1 te Est

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een voorontwerp van het bestemmingsplan 'De Kraan 1 te Est' ter inzage ligt. Het bestemmingsplan is bedoeld om het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aan De Kraan 1 te Est uit te breiden tot 7 hectare.

Het bestemmingsplan inzien
Het
voorontwerpbestemmingsplanDe Kraan 1 te Est' met bijbehorende stukken ligt van 1 november tot en met 12 december 2013 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbKraan1-1301.

Reageren op het plan
Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.


Neerijnen, 31 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen