Artikel Voorontwerpbestemmingsplan Waaldijk 20a Opijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Waaldijk 20a Opijnen’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning achter de woning Zandstraat 15 in Opijnen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2753). Direct ten zuiden van het plangebied stroomt de rivier de waal. De waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke, oostelijke en westelijk richting wordt het plangebied begrensd door (achter)erven van aangrenzende woningen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waaldijk 20a Opijnen’ ligt vanaf 6 januari 2012 tot en met 16 februari 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een schriftelijke inspraakreactie bij burgemeester en wethouders van Neerijnen indienen. De ontvangen reacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat uiteindelijk aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Tegelijkertijd met de gemeentelijke inspraak zal vooroverleg met het waterschap Rivierenland worden opgestart.