Artikel Welke ontheffingen zijn er voor bestemmingsplannen?

Voor het (ver)bouwen van bouwwerken heeft u vaak een bouwvergunning nodig. Is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan dan kunt u bij de gemeente Neerijnen een verzoek indienen voor ontheffing van het bestemmingsplan. Waneer iemand wil afwijken van het geldende bestemmingsplan kan ontheffing worden verleend. Een ontheffing is geen recht. Per verzoek wordt een afweging gemaakt. Er zijn drie ontheffingen mogelijk volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Ontheffing binnen het bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 Wro

Dit is de zogenaamde binnenplanse ontheffing. In de regels van het bestemmingsplan zelf is opgenomen waarvoor en op welke manier en tot welke grenzen ontheffing kan worden verleend van sommige bepalingen in dat bestemmingsplan.

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.22 Wro

Dit is een zogenaamde buitenplanse ontheffing. Het moet gaan om een voorziening in een tijdelijke behoefte. De maximale termijn waarvoor ontheffing kan worden verleend is vijf jaar. Bij het verlenen van ontheffing van de regels van het bestemmingsplan voor een bepaalde periode, moet een procedure worden gevoerd. Het voornemen om ontheffing te verlenen moet kenbaar worden gemaakt. Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een tijdelijk noodlokaal.

Ontheffing op grond van artikel 3.23 Wro

Met deze procedure kan ontheffing worden verleend van de regels van een bestemmingsplan voor gevallen, die minder ingrijpend zijn (de zgn. kruimelgevallen). Met deze ontheffing kan sneller worden meegewerkt aan bepaalde bouwplannen dan wanneer eerst een procedure doorlopen moet worden om het bestemmingsplan te herzien. Het gaat hierbij om uitbreidingen of bijgebouwen bij woningen en andere gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld om kleine gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en openbaar vervoer en kleine bouwwerken geen gebouw zijnde (zie artikel 4.1.1 Bro).