Artikel Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Heuvelstraat 2T1, Waardenburg

Met ingang van 9 augustus 2013 ligt gedurende zes weken, tot en met 19 september 2013, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid met bijbehorende stukken ter inzage:

  • voor het veranderen van de bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden op het adres Heuvelstraat 2T1 te Waardenburg in bestemming Bedrijfsdoeleinden (handelsonderneming B18) en voor het wijzigen van het bouwvlak.

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

8 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen