Artikel Wijzigingsplan Zandstraat ong. te Opijnen

De gemeente heeft een verzoek ontvangen tot het wijzigen van de bestemming “agrarisch gebied” naar de bestemming “agrarische bedrijfsdoeleinden” op het perceel plaatselijk bekend onder  “Zandstraat ong. te Opijnen” en kadastraal bekend als Est en Opijnen, sectie E, nummer 280. Dit om de vestiging van een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijf met bijhorende agrarische bedrijfswoning mogelijk te maken.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan deze wijziging door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen met bijbehorende stukken ligt hiervoor vanaf vrijdag 29 maart 2013 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen, 28 maart 2013

Burgemeester en wethouders.