Artikel Ontwerpwijzigingsplan en zakelijke beschrijving 'Karnheuvelsestraat 20', publicatie d.d. 13 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Karnheuvelsestraat 20' conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk het bouwblok aan de Karnheuvelsestraat 20, Est te vergroten ten behoeve van een goede bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het wijzigingsplan en zakelijke beschrijving inzien
Het ontwerp
wijzigingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 14 februari tot en met 27 maart 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.

Reageren op het plan
Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke
zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.
De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het wijzigingsplan.