Artikel Onderwijs

 

De gemeente Neerijnen is rijk aan basisscholen en peuterspeelzalen. Op deze website vindt u een overzicht en informatie over leerplicht en leerlingenvervoer.

 

Leerlingenvervoer

Kan ik een tegemoetkoming in de vervoerskosten krijgen voor het vervoer van mijn kind naar school?

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind veilig op school komt. Als de school te ver van huis ligt of als uw kind bijvoorbeeld een beperking heeft, kan het vervoer naar en van school een probleem worden.

De mogelijkheden voor vergoeding van vervoer zijn:

 • per fiets;
 • per eigen auto;
 • per openbaar vervoer;
 • taxivervoer.

Naar aanleiding van bijgaand schema kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

 • WPO= wet primair onderwijs
 • WEC= wet op expertise centra
 • WVO= wet voortgezet onderwijs

Gehandicapte leerling in de zin van de verordening leerlingenvervoer= leerling die wegens een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychische handicap niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, dan kunt u altijd bellen: 14-0418 of mailen: gemeente@neerijnen.nl met de gemeente.

U kunt ook direct een aanvraagformulier voor 2016-2017 downloaden via onderstaande link: Aanvraagformulier leerlingenvervoer. Als dit u niet lukt, kunt u een papieren formulier opvragen bij de gemeente, telefoonnummer: 14-0418.

Wenst u vervoer vanaf het begin van het schooljaar 2016-2017? Wilt u er dan voor zorgen dat het aanvraagformulier vòòr 1 juni 2016 bij de gemeente is? U kunt het per post of mail toesturen.

Houd u rekening met het onderstaande:

Is dit de eerste keer dat u leerlingenvervoer aanvraagt of gaat uw kind met ingang van het nieuwe schooljaar naar een andere school, dan vragen wij u het volgende mee te sturen met de aanvraag:

 • Vervoersadvies van de school (is als 'verklaring 2' bij het aanvraagformulier gevoegd)
 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), als uw kind het speciaal onderwijs gaat bezoeken.

 

Eigen bijdrage

Bezoekt uw kind een school voor regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (zoals bijvoorbeeld De Wissel in Tiel, Rehoboth bso in Ochten of Toermalijn in Zaltbommel)? Dan moet u een eigen bijdrage betalen als uw gezamenlijk gecorrigeerde verzamelinkomen over 2014 hoger is dan € 25.200,- Deze eigen bijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 € 507,16. Is uw gezamenlijk gecorrigeerde verzamelinkomen over 2014 lager dan € 25.200,- dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U moet dan wel een IB60-formulier van beide ouders/verzorgers met de aanvraag meesturen.

Het is erg belangrijk dat u uw aanvraag volledig invult, ondertekent en de nodige bijlagen erbij doet. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet kunnen beoordelen. Totdat u een beschikking ontvangt, heeft u geen recht op vervoer. Houdt u er rekening mee dat u zelf altijd verantwoordelijk blijft voor het schoolbezoek van uw kind.

 

Geen vervoer meer nodig?

Als u geen leerlingenvervoer meer nodig heeft, wilt u dit dan schriftelijk aan ons doorgeven? Dit kan per e-mail naar petra.den.drijver@neerijnen.nl of per post.

Per 01-01-2015 is er een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer in werking getreden.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14-0418. Wij helpen u graag.

 Top

 

Leerplicht

Leerplicht Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Daarom is het erg belangrijk dat uw kind alle lessen volgt op school. Een gemiste les is een gemiste kans.

 

Leerplichtwet

De Leerplichtwet bepaalt dat ieder kind, vanaf vijf jaar tot en met het leerjaar waarin hij of zij zestien jaar wordt, volledig leerplichtig is en naar school moet. Vervolgens moeten jongeren tot hun achttiende naar school (kwalificatieplicht), of minimaal een MBO-2 of HAVO-VWO diploma hebben. Ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind iedere schooldag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

 

Ouders verantwoordelijk

Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Ook te laat komen is spijbelen!

 • Scholen moeten verzuim melden
 • Scholen zijn verplicht te melden wanneer een kind verzuimt.

 

Leerplichtambtenaar

Als uw kind tijden heeft gespijbeld, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. De leerplichtambtenaar roept u dan op voor een gesprek. Een kind ouder dan 12 jaar kan ook zelf verantwoordelijk worden gesteld. Zonodig wordt samen met school en eventuele hulpverleners gezocht naar oplossingen.

 

Proces-verbaal

Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dat kan tegen u als ouder/verzorger én tegen de leerling (vanaf 12 jaar). Bij een proces-verbaal tegen een jongere, onderzoekt bovendien de Raad voor de Kinderbescherming of er nog meer problemen in het gezin spelen.

 

Extra vrij aanvragen

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan uw kind extra vrij krijgen. Extra verlof kunt u aanvragen in de volgende gevallen:

 • voor bepaalde religieuze feestdagen (maximaal 2 per jaar);
 • als u als ouder/verzorger onmogelijk vrij kunt krijgen in geen enkele schoolvakantie;voor bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk of een begrafenis of bij andere gewichtige omstandigheden.

De eerste twee lesweken van een schooljaar zijn zo belangrijk, dat in de Leerplichtwet staat dat kinderen in deze weken geen extra vakantieverlof mogen krijgen.

 

Op tijd aanvragen

Om tijd te creëren voor open overleg moet uw verlofaanvraag ruim van tevoren bij de schooldirecteur binnen zijn.

 

Wie besluit over extra vrij?

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over één extra verlofaanvraag voor maximaal 10 lesdagen per schooljaar. Hij moet zich hierbij uiteraard aan de Leerplichtwet houden. Een kind heeft dus niet zonder meer recht op deze extra verlofdagen. Bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen, neemt de leerplichtambtenaar het besluit. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur

Vragen?

Heeft u vragen over leerplicht? Ga dan naar de website van Leerplicht Regio Rivierenland of neem contact op met de gemeente, bellen: 14-0418 of mailen: gemeente@neerijnen.nl

 

 Top

  

 

Peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen in de gemeente kun je terugvinden op de site van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG)

 

De peuterspeelzalen

Peuterspeelschool Haaften

Peuterspeelschool Opijnen

Peuterspeelschool Varik

  

Top

 

Scholen in Neerijnen

 

Scholen Neerijnen Basisonderwijs (gereformeerd)

Eben-Haezer

 

Basisonderwijs (openbaar)

Burg. Westerbeek van Eertenschool

 De Rietschoof

De Waerdenburght

Koning Willem Alexanderschool

OBS Est

Prins Willem Alexanderschool

 

Basisonderwijs (protestants/christelijk)

 CBS Goudenstein

De Kievitsheuvel

Freule van Pallandtschool

Klingelenburg

 

Basisonderwijs (speciaal)

De Wissel

Toermalijn

 

Basisonderwijs schoolbesturen

Fluvium Openbaar Onderwijs

Stichting CPOB