Artikel Subsidie & vrijwilligers

Veel organisaties en verenigingen zouden niet kunnen bestaan zonder donaties, subsidies en vrijwilligers.

 

Subsidie aanvragen

De kwaliteit van de samenleving in de tien kernen van de gemeente Neerijnen wordt mede bepaald door de grote sociale samenhang. Het fundament van die sociale samenhang wordt gevormd door betrokken inwoners die activiteiten organiseren. De gemeente Neerijnen vindt die activiteiten belangrijk. Daarom verstrekt de gemeente jaarlijks ca. € 600.000,-- subsidies aan een breed scala van meer dan honderd verenigingen en organisaties.

 

Verzoek indienen voor 1 april

Subsidieverzoeken moeten uiterlijk 1 april 2016 bij de gemeente binnen zijn. Bij zowel schriftelijk ingezonden subsidieverzoeken, als bij digitaal naar gemeente@neerijnen.nl ingezonden subsidieverzoeken, ontvangt u een –automatische- ontvangstbevestiging. U kunt hieraan geen rechten ontlenen voor wat betreft eventuele toekenning van een subsidie. Subsidieaanvragen die tijdig en juist zijn ontvangen worden vervolgens getoetst aan geldende beleidskaders en subsidiebeleidsregels.

 

Budget subsidie vaststelling

U kunt met behulp van het 'formulier vaststelling subsidie 2015' een verzoek tot vaststelling van uw budget subsidie van het jaar 2015 indienen. De subsidie aanvrager dient binnen 13 weken na afloop van de activiteiten, of na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, een aanvraag om vaststelling in.

 

Herijking subsidiebeleid

In 2016 wordt gewerkt aan een vernieuwing van het huidige subsidiebeleid van de gemeente Neerijnen. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidieverstrekking vanaf 1 januari 2017. Het is mogelijk dat u minder of geen subsidie voor 2017 wordt toegekend. Als dit het geval is, dan hoort u dit tijdig.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de invulling van het subsidieaanvraagformulier? Kijk dan eerst bij de toelichting bij het aanvraagformulier. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Ook algemene vragen over het subsidiebeleid van de gemeente Neerijnen beantwoorden we graag.

 

Fomulieren en verordening

 

Vrijwilligerswerk

Werkt u met vrijwilligers of wilt u vrijwilligerswerk doen? WelzijnNeerijnen ondersteunt u graag met bemiddeling en vacatures, informatie en advies en deskundigheidsbevordering.Ga naar de website van WelzijnNeerijnen